Privacy Policy

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Уебсайтът Flashscore.bg и неговите мобилни приложения (по-долу наричани ‘Приложението’) уважават неприкосновеността на личния живот на всички страни, разглеждащи или използващи по друг начин Приложението, наричани по-долу ‘Посетители’, и се ангажира да я защитава. Приложението може да събира и използва ‘Лични данни’ (дефинирано по-долу), свързани със своите Посетители, с оглед на това да им предоставя услугите на Приложението и само с цел, коята е изрично заявена надолу в текста. Тази Декларация за поверителност съответства на международните Конвенции и на Директивите на ЕС, включително Общия регламент за защита на данните (Регламент (EU) 2016/697) (Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679)), перифразиран от закона на Малта в Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта), Закона за обработването на лични дании (в сектора за електронни комуникации, Правно известие 16 от 2003г., включващо по-късните изменения), то адаптира Препоръка 2/2001 от Параграф 29 на Работната група по защита на данните, приложена на 17 май 2001, относно определени минимални изисквания за събиране на личнни данни онлайн и използва също други приложими правила и практики. Операторът на данните, събрани и използвани от Посетителите на Приложението, е Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Прага, Чешка република, и е отговорното лице за това Приложение. Операторът може да бъде намерен на gdpr@livesport.eu.
Доставчикът може да бъде намерен на gdpr@livesportmedia.eu
Цел на тази Декларация
Целта на тази декларация е да:
определи вида на Личните данни, които Операторът ще събира от вас и как ще използваме вашата лична информация;
определи базата, на която се обработват Ваши Лични данни от страна на Оператора
сте наясно как Операторът ще обработва Вашите Лични данни;
да изясни задълженията на Оператора съгласно правилата за защита на данните по отношение на законосъобразното и отговорно обработване на Вашите Лични данни; и
Ви информира за правата Ви на защита на Вашите Лични данни.
Ние обработваме Вашите Лични данни по подходящ и законен начин, в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и Общия регламент за защита на данните (Регламент (EU) 2016/697) (Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679)), който е в сила от 25 май 2018 година.
Събиране на лични данни
Приложението не събира лични данни, когато Посетителите единствено преглеждат Приложението. Въпреки това Приложението изисква от Посетителите да предоставят някои Лични данни, като използват допълнителни или разширени услуги, предоставени в рамките на Приложението след регистрация. В тези случаи Приложението ще поиска съответното съгласие от страна на Посетителите преди събирането и използването на техните Личнит данни. При регистрация и в други случаи Приложението може да поиска от Посетителите да въведат своето логин име (обикновено имейл адрес) и парола. Посетителите не са задължени да предоставят своите Лични данни или да разрешат събирането на личните си данни от страна на Приложението. Приложението обаче няма да има възможността да предостави всички свои услуги на Посетителите, които не са дали разрешение за събиране на техните Личните данни. Въпреки че Посетителите може да са разрешиили на Приложението използването на съответните им Лични данни, те имат право впоследствие да го отменят по каквато и да е причина, като пишат на gdpr@livesport.eu
В случай на отмяна на съгласието, допълнителните или разширени услуги на Приложението след регистрация няма повече да бъдат налични.
Вашите права като субект на данни
Правото на достъп
Посетителите имат правото да изискат от Оператора (дефиниран по-долу) да им предостави писмена информация за това кои от техните Лични данни е събирал и/или използвал. Запитването може да бъде направено чрез писмено искане до Оператора (дефиниран по-долу).
Приложението се задължава да положи всички разумни усилия, за да запази актуализацията на събраните данни. Въпреки това, Посетителите се подканват да информират Приложението за всяка промяна на техните Лични данни, предоставени на Приложението.
Корекция, блокиране или изтриване на данни
Посетители, които считат, че техни Лични данни са неточни, могат да поискат в писмена форма корекция от страна на Оператора. Посетителите също така имат правото да изискат от Оператора да блокира или изтрие съответните им Лични данни, ако те са били обработени по незаконен начин.
Право на възражение
Можете да се свържете с нас по всяко време на gdpr@livesport.eu, за да ни помолите да не обработваме Вашите Лични данни за маркетингови цели, например получаване на информация от нас за предстоящи събития, бюлетин (нюзлетър) и публикации, и Вашите данни повече няма да бъдат обработвани за подобни цели.
Право на отказ от съгласие
Имате право да се откажете от съгласието си спрямо тази Декларация, и практиките по обработване, описани в нея, по всяко време, като изпратите е-мейл до gdpr@livesport.eu. Това няма да засегне законосъобразността на обработката, която сме извършили въз основа на това съгласие преди отказа от него. Отказът от съгласие ще доведе до незабавното прекратяване на услугите ни.
Право на поправка
Имате право да получите коригиране на всякакви неточни Ваши Лични данни, които сме обработили, да актуализирате всички останали данни и правото на допълване на непълните Лични данни, включително чрез допълнителна декларация.
Право на изтриване
Имате право да получите изтриването на Лични данни, които имаме за Вас, щом Вашите Лични данни повече не се изискват, когато:
сте оттеглили съгласието си да обработваме Вашите Лични данни;
Вашите Лични данни не следва да бъдат повече обработвани; или
Вашите Лични данни са били незаконно обработвани.
Право на ограничаване на обработката
Имате право да ограничите нашите дейности по обработката, когато:
оспорвате точността на тези Лични данни за период, позволяващ ни да проверим точността на същите данни;
обработката ни се счита за незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на Вашите Лични данни и изискате вместо това ограничаване на ползването им;
ние не се нуждаем повече от Вашите Лични данни за целите, изложени тук, но Вие го изискате за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
сте се противопоставили на обработката им, изчаквайки проверка дали законните основания за нашите действия по обработката надхвърлят онези, отнасящи се до Вас.
Право на преносимост на данни
От 25 май 2018 Вие следва да имате правото да получавате Вашите Лични данни в структуриран и машинно четен формат и да ги предавате на друг Оператор (както е дефинирано в GDPR).
Цели на събирането и използването на лични данни
Личните данни, събирани от Приложението следва да бъдат обработвани в съответстиве с разпоредбите на Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта) и спомагателни закони, влезли в сила там, единствено за целите на:
Комуникация с Посетителите;
Изпращане на нова парола за съответния акаунт на Посетителите;
Осигуряване на допълнителни услуги, които са възможност за конфигуриране на Приложението до някаква степен;
Подобряване на съдържанието, предлагано от Приложението;
Предоставяне на персонализирано съдържание на Приложение и/или неговия изглед.
Законова основа за обработване
Ние ще обработваме Вашите Лични данни, само когато сте предоставили Вашето съгласие или доколкото това е необходимо, за да можем да предоставяме услугите, които предлагаме, и/или за целите, посочени в тази декларация.
Ние може също така да обработваме Вашите Лични данни въз основа на всеки законов интерес или за да се съобразим със законови задължения. Това може да включва упражняване на защита на съдебни искове или за изпълнение на заповед на съд, трибунал или орган.
Маркетинг
Вие ще получите маркетингова комуникация от нас, ако сте заявили такава маркетингова информация от нас, като ни предоставите Вашите данни чрез това Приложение и сте избрали опцията за получаване на такава информация. Ние няма да споделяме Вашите Лични данни с каквато и да е трета страна за маркетингови цели без Вашето недвусмислено съгласие.
Разкриване на лични данни на трети лица
Доставчикът не продава, не търгува с и не арендира Лични дании, принадлежащи на Посетителите и не ги разкрива по никакъв друг начин на трети страни без предварително съгласие от страна на Посетилите. Въпреки това Лични биха били предоставени на трети страни в случай на продажба на Приложението. Горното не засяга законово задължение на Приложението да разкрие лични данни на Посетителите на трети лица. Горното също не засяга разкриване, което е абсолютно необходимо като част от една или повече от Целите за събиране и използване на лични данни. В този случай Приложението следва да потърси предварително изричното съгласие на засегнатите Посетителите. Доставчикът запазва правото си да предоставя статистика за Посетителите, продажбите, трафика и друга статистическа информация, отнасяща се до Приложението на трети страни, без обаче да идентифицира конкретен Посетител.
Лог файлове
За да администрира по-добре Приложението и за да събира обща демографска информация за Посетителите за обща употреба, Приложението автоматично записва IP адреса на всички Посетители и съответно страниците, преглеждани от всеки отделен Посетител.
Отказ от бисквитки
„Бисквитка” е информация, съхранявана на компютъра на Посетителя от уеб сървър и използвана за персонализиране на неговата уеб услуга. Приложението използва бисквитки, за да съхранява информация за взаимодействия на Посетителя, която може да бъде необходима впоследствие за изпълняването на функция. Посетителите могат да изберат да изключат бисквитките в настройките на браузъра. Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставим функции от социалните мрежи и да анализираме трафика ни. Освен това споделяме информация за изполването на нашия сайт от ваша страна с нашите партньори за анализ на Приложението, някои рекламни партньори (програмни) и социалните мрежи (само, когато се логнете чрез своя акаунт в социална мрежа). Вижте подробности тук. Тази декларация следва да се чете във връзка с Правилата ни за "бисквитките" и всяко друго Известие за поверителност, което можем да предоставим при конкретни случаи, когато събираме или обработваме Лични данни за Вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите Лични данни. Задайте поверителност
Прехвърляне на Лични данни в трети страни
Операторът не прехвърля никакви Лични данни извън Европейското икономическо пространство и, ако се изиска да го направи, първо ще гарантира, че са налице подхадящи предпазни мерки, за да се гарантира адекватната защита на Вашите Лични данни.
Сигурност
Приложението и Операторът са адаптирали различни мерки, технически и организационни, за да подпомогнат защитата на комуникация срещу унищожаване, загуба, злоупотреба и промяна на Личните данни, които се събират и използват (включително предоставянето на сигурно прехвърляне на данни) чрез защитена комуникация чрез "HTTPS" между устройството на Посетителя и сървърите на Доставчика. В допълнение, всички пароли, използвани от вас, се пазят чрез използването на стандарта BCrypt.
Независимо от тези усилия, Доставчикът не може да гарантира, че подобни събития не могат да възникнат.
Период на съхранение на личните данни
Личните данни се съхраняват само за времевия период, необходим за изпълнение на целите на събирането им. В случай на неактивност от страна на потребителски акаунт в продължение на една (1) година, всички събрани негови Лични данни ще бъдат изтрити.
Уебсайтове на трети страни
Тази Декларация за поверителност не обхваща уебсайтовете/приложенията на трети страни. Приложението предоставя линкове към други сайтове за удобство на Посетителите. Приложението не е отговорно за съдържанието, показано на уеб сайтовете/приложенията на трети страни и мерките, които те прилагат за защита на Вашата поверителност. Други уеб сайтове/приложения, които Посетителите посетят, идвайки от Приложението, биха могли да нямат адекватна Политика за поверителност.
Приемане на Декларацията за поверителност
Съгласието на Посетителите за събирането и използването на съответните техни лични данни от страна на Приложеието и Оператора е предмет на Декларацията за поверителност, описана дотук. Посетителите се съветват да преглеждат Декларацията за поверителност редовно, за да се запознаят с условията и клаузите от нея и с всички изменения, които могат да бъдат приложени от Приложението от време на време.
Доставчик
Доставчикът е Livesport Media Ltd, компания, надлежно регистрирана съгласно законите на Малта на 22-ри ноември 2011 с регистрационен номер 54555, с регистрационен адрес CMS House, Първи етаж, улица St. Peter's, San Gwann, SGN 2310, Малта. За да се свържете с нас, моля използвайте info@livesportmedia.eu.
Версия и дата на Условията
Тази декларация във версия 2 беше обновена на 25.05.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)
Реклама
Реклама
Реклама