Реклама
Реклама
Реклама
Условия за ползване
 1. ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Идентификация на страните. Настоящите условия за ползване ("Условия за ползване") уреждат взаимните права и задължения между Livesport s.r.o., дружество с ограничена отговорност, със седалище на адрес Bucharova 2928/14, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чешка Република, регистрационен номер на дружеството 27433722, регистрирано в търговския регистър, воден в Общинския съд в Прага, марка C113331 ("ние", "нас" или "наш(е)(и)(ето)(ата)(ите)") и трети лица ("Потребител", "Вие(Вас)(Ви)" или "Ваш(е)(а)(ето)(ата)(ите)") при използването на нашия уебсайт ("Сайтът").

  2. Приложимост на Условията за ползване. Ако сте нерегистриран Потребител на Сайта, се прилагат само разпоредбите относно естеството и използването на Сайта, по-специално за Вас се прилагат клаузи 1, 2 и 10 на настоящите Условия за ползване. За регистрираните Потребители се прилагат изцяло настоящите Условия за ползване и Ви препоръчваме да се запознаете с тях, по-специално с клаузи 3 доа 12 в тях, които представляват договор за услуги между регистрирания Потребител и нас.

 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

  1. Естество на услугата. Сайтът съдържа актуална информация за спортни събития, по-специално спортни резултати в реално време, крайни резултати, мачове, състави и друга спортна статистика и спортно съдържание. Резултатите и другата статистическа информация, показани на Сайта, се основават на информация, предоставена от други независими източници (от трети страни), вътрешни усилия или други официални приложения. Въпреки че полагаме всички усилия да актуализираме редовно съдържанието и да проверяваме резултатите или другата информация, показвана на Сайта, ние не даваме никакви обещания и гаранции за Сайта и Ви насърчаваме да проверявате внимателно информацията, събрана на Сайта, и с оригинални и други източници. Използването и разчитането на резултатите и другата информация, показана на Сайта, е изцяло на Ваша отговорност. В зависимост от региона, езика или други обстоятелства, които засягат целевия пазар и аудиторията на Сайта, на Сайта може да има и спортни материали, състоящи се от наше съдържание или съдържание от трети страни.

  2. Използване на Сайта на Ваш собствен риск. Ние предоставяме Сайта, както и цялата комуникация и информация, съхранена и представена в него, с разумни умения и грижа, и по същество по начина, описан в настоящите Условия за ползване. Въпреки това, Вашият достъп до Сайта, използването на Сайта, изтеглянето на какъвто и да е софтуер, свързан със Сайта, и използването на каквато и да е информация, която можем да предоставим във връзка със Сайта, е по Ваше желание, по Ваша преценка, на Ваш риск и само за Ваша лична употреба. Нямате право да използвате Сайта за каквито и да било търговски цели.

  3. Регистрация и платено съдържание. Ние изискваме регистрация, за да получите достъп до определени части или функции на Сайта (Член 3 от Условията за ползване). Регистрацията може да бъде обвързана с навършването на определена възраст. Без регистрация може да не можете да разглеждате цялото съдържание и функционалността на Сайта може да е ограничена. Освен това наличието на определени функции или съдържание може да е обвързано със заплащане на такса.

  4. Съдържание на трети страни. Сайтът съдържа съдържание на трети страни, получено от външни приложения и ресурси, за които ние не носим отговорност. Цялото съдържание на трети страни, достъпно чрез Сайта, не се хоства на нашите сървъри и не е създадено или качено от нас на хостинг сървъра, където се намира това съдържание. Съдържанието на трети страни обикновено е обозначено с подходящо лого, икона или друг идентификатор на трета страна. Ние изрично изключваме всякаква отговорност във връзка с такова съдържание, неговата наличност или съдържащата се в него информация.

  5. Показване на реклама. Вие се съгласявате, че в услугата може да се показва реклама, включително реклама на трети страни.

  6. Връзка с хазарт. Използването на Сайта е изцяло на Ваш собствен риск. Сайтът не е приложение за игри или хазарт. Ние не предоставяме игри или хазарт; следователно не държим и не контролираме Вашите финансови или други ресурси и не участваме в никакви хазартни транзакции. Коефициентите за залагане, показани на Сайта, са представени с информативна цел. Нито едно съобщение или информация, публикувана на Сайта, не представлява препоръка за участие в игра или залагане, нито представлява правен, данъчен или друг подобен съвет във връзка с игри или хазарт.

  7. Местно законодателство. Препоръчваме ви да спазвате приложимите закони на страната, в която временно или постоянно пребивавате, в която се намирате и/или чийто гражданин сте.

  8. Права върху съдържанието. Текстове, снимки, графични произведения и други елементи, съдържащи се в Сайта, могат да бъдат защитени с авторско право поотделно и/или като цяло (наричани общо "Обекти на авторско право"). Освен ако не е договорено друго в писмена форма с нас или със собствениците на Обекти на авторско право, ако става въпрос за съдържание на трета страна, справедливото използване на Обекти на авторско право може да става само в степента и по начина, предвидени от приложимото законодателство. По-специално, използването на Обекти на авторско право, под формата на възпроизвеждане (копиране) за пряка или непряка икономическа изгода, както и използването им под формата на разпространение, отдаване под наем, показване или публично съобщаване (включително публично съобщаване чрез интернет) не е разрешено без нашето изрично съгласие.

  9. Защита на базата данни. Съдържанието на базата данни, съдържаща се в Сайта ("Съдържание на базата данни"), е защитено със специално право на доставчика на базата данни. Освен ако не е уговорено друго в писмен вид с нас, Съдържанието на базата данни може да се използва законно само в степента и по начина, предвидени в приложимото право. По-специално, не се разрешава извличане (копиране) или използване (предоставяне на публичен достъп) на Съдържание на база данни или на качествено, или количествено значителна част от него без нашето изрично съгласие.

  10. Неразрешена намеса. Не трябва да използвате никакви механизми, инструменти, софтуер или процедури, които имат или биха могли да имат отрицателно въздействие върху работата на нашите съоръжения, сигурността на интернет или други интернет потребители. Нямате право да натоварвате нашия сървър, на който е разположен Сайтът, с автоматични заявки, нито да подпомагате трети лица в такава дейност. Нямате право да променяте, дезасемблирате, декомпилирате или извършвате обратно инженерство на уебсайта по какъвто и да е начин, освен ако не е предвидено друго в общозадължителни правни разпоредби. Освен това нямате право да използвате съдържанието на уебсайта чрез вграждане, агрегиране, извличане (скрейпинг) или пресъздаване без нашето изрично съгласие, освен ако не е предвидено друго в общозадължителни правни разпоредби.

  11. Нарушаване на авторски права и търговски марки. Нарушаването на авторски права, права върху търговска марка или нарушаване на специалните права на доставчика на база данни може да доведе до гражданска, административна или наказателна отговорност.

 3. Сключване на договор за услуги

  1. Подаване на предложения. Можете да направите предложение за сключване на договор за услуги, като кликнете върху "Продължи с имейл" бутон и попълните информацията във формуляра за регистрация, намиращ се в Приложението, и ни я изпратите, ("Заявка за регистрация"). Вие гарантирате, че информацията, предоставена във формуляра за Заявка за регистрация, е вярна за целите на настоящите Условия за ползване.

  2. Приемане на предложението. При получаване на Заявка за регистрация ще изпратим на електронния адрес, посочен в Заявката за регистрация ("Адрес на потребителя"), необходимата информация, за да се задейства Потребителският акаунт или за да Ви позволим да използвате услугата ("Приемане"). С връчването Ви на "Приемане" с Вас се сключва договор за услуга.

  3. Използване на регистрация от трети страни. Ако използвате съществуваща регистрация на трета страна (например регистрация в социална мрежа), можете да ни изпратите предложение за сключване на договор за услуги, като кликнете върху съответния бутон с логото, търговската марка или името на услугата на третата страна. След връчването на предложението за сключване на договор за услуга съгласно предходното изречение до нас, ще можете да използвате услугата. С разрешаването Ви да използвате услугата се сключва договор за услуга.

  4. Съгласие за предоставяне на услугата. Вие се съгласявате, че можем да започнем предоставянето на услугата съгласно договора за услуги веднага след сключването му, дори преди изтичането на законоустановения срок за отказ от договора за услуги.

  5. Разходи за средства за комуникация. Съгласявате се да използвате дистанционни средства за комуникация при сключването на договора за услуги. Разходите, направени от Вас при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за услуги (напр. разходи за интернет връзка), се поемат от Вас и не се различават от основната тарифа за използване на средствата за комуникация.

 4. Съдържание на договора за услуги

  1. Предмет на договора. По силата на договора за услуги ние ще Ви позволим да използвате услугата чрез Сайта, включително съдържанието и функциите, които подлежат на регистрация. Освен това наличието на определени функции или съдържание може да зависи от заплащането на такса, достигането на определена възраст, стабилна интернет връзка или поддържаната от нас версия на операционната система на Вашето устройство.

  2. Съдържание на договора. Условията за ползване са неразделна част от договора за услуги.

  3. Език на договора. Договорът за услуги се сключва на български език.

 5. Потребителски акаунт

  1. Защита на профила. Достъпът до Потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Вие се съгласявате, че Вашите данни за вход могат да бъдат използвани и за влизане в други уебсайтове, управлявани от нас или от друго лице, свързано с нас. Вие сте длъжни да спазвате конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до Вашия Потребителски акаунт, и потвърждавате, че ние не носим отговорност за нарушаване на това задължение от Ваша страна.

  2. Запазване на права. Можем да Ви попречим да използвате Вашия Потребителски акаунт, по-специално ако нарушите задълженията си по договора за услуги (включително настоящите Условия за ползване).

 6. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

  1. Невъзможност за предоставяне на услугата. Можем да не предоставим услугата, ако това е възпрепятствано от трудности от Ваша страна или от страна на друго лице. По-специално, няма да предоставим услугата в случай на прекъсване на електрозахранването, прекъсване на мрежата за данни, други неизправности, причинени от трети страни, или природни бедствия.

  2. Прекъсвания на услугата. По време на предоставянето на услугата могат да възникнат прекъсвания, временни ограничения, прекъсвания или влошаване на качеството на услугата. Информацията, съхранявана от вас в рамките на услугата, може да не бъде архивирана от нас, да бъде повредена или влошена по друг начин.

  3. Ограничение на качеството на услугата. Доколкото е позволено от закона, ние не носим отговорност за (i) всякакви неизправности на компютърните програми, свързани с предоставения от нас Сайт, (ii) грешки или вируси, водещи до загуба на данни, (iii) всякакви други повреди на Вашето компютърно оборудване, мобилен телефон или мобилно устройство, или софтуер, (iv) грешки (включително грешки при въвеждане, представяне на данни и резултати) и (v) всякакви опити от Ваша страна да използвате Сайта чрез методи, средства или начини, които не са предвидени от нас. Запазваме си правото да спираме, променяме, премахваме и/или добавяме към Сайта по наша преценка и в рамките на позволеното от закона, както и правото да прекратяваме временно използването на нашия Сайт от Ваша страна. Ние няма да носим отговорност за такива действия.

  4. Грешки. Вие се съгласявате да ни информирате веднага щом разберете за каквито и да било грешки по отношение на Вашия акаунт в Сайта или каквато и да било информация, представена в Сайта (включително, но не само, неправилно изчисление, невярно представяне, неправилни такси, комисиони, рейкове, бонуси или изплащане, или конвертиране на валута, ако е приложимо).

  5. Ограничение на отговорността. Ние (включително нашите служители, директори, агенти и работници) и нашите филиали няма да носим отговорност пред вас по договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин за каквито и да било преки, косвени, случайни, последващи, специални, наказателни или примерни щети, включително, но не само, за загуба на данни, печалби, приходи, дейност, възможности, положителна репутация, репутация или прекъсване на дейността, или за всякакви загуби, които не са предвидими от нас, произтичащи от договора за услуги или от използването на Сайта от Ваша страна.

  6. Обезщетение. Информацията на Сайта се предоставя такава, каквато е, и Вие се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност по отношение на Сайта и информацията на този Сайт. Независимо от разпоредбите на клауза 6.5 по-горе, нашата отговорност е ограничена до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.

 7. Ползване на услугата

  1. Персонализиране на съдържанието. Имате право да персонализирате съдържанието на услугата според собствените си предпочитания, но само в рамките на настройките, предлагани от самата услуга.

  2. Нежелани промоции. Предвид изискванията за защита на данните, информационна и киберсигурност и избягване на измами, изрично Ви се забранява да публикувате каквато и да е информация или да се свързвате с нашите клиенти, за да предлагате или рекламирате каквито и да е оферти, продукти или съоръжения в Сайта.

  3. Политика за борба с измамите и тормоза. Ние прилагаме политика на нулева толерантност към неподходящи и измамни дейности в рамките на Сайта. Ако по наша преценка бъде установено, че сте се опитали да измамите нас и/или друг потребител на Сайта по какъвто и да е начин, си запазваме правото да спрем и/или закрием Вашия акаунт и/или да Ви забраним достъпа до Сайта за определен или неопределен период от време. Ние няма да носим отговорност за такива действия до степента, позволена от приложимото законодателство.

 8. Други права и задължения на страните

  1. Разглеждане на жалби. Потребителските жалби се разглеждат от нас чрез електронен адрес на адреса за контакт (вижте клауза 12.6). Ние ще изпратим информация за разглеждането на вашата жалба на адреса на Потребителя.

  2. Извънсъдебно решаване на потребителски спорове. Орган, компетентен за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, произтичащи от договор за услуги, може да бъде намерен на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Платформата за онлайн решаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да бъде използвана за решаване на спорове между Вас и нас по договора за услуги.

  3. Точка за контакт с потребителите. Точка за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за онлайн решаване на потребителски спорове) можете да намерите на адрес https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Разрешение за извършване на стопанска дейност. Имаме право да извършваме стопанска дейност съгласно чешки търговски лиценз. Контролът върху дейността ни се упражнява от компетентните чешки органи в рамките на техните правомощия. Надзорът в областта на защитата на личните данни се упражнява от надзорния орган в държавата членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, местоработата Ви или мястото на предполагаемото нарушение.

  5. Жалби за дефекти. Правата и задълженията на страните по отношение на нашата отговорност за дефекти в услугите се уреждат от съответното общоприложимо законодателство. Можете да упражните правата си, произтичащи от нашата отговорност за дефекти в услугите, като се свържете с нас на адреса на управление или по електронна поща на адреса за контакт (вижте точка 12.6).

  6. Комуникация между страните. Освен ако не е уговорено друго, цялата кореспонденция, свързана с договора за услуги, се предава на другата страна в текстова форма по електронна поща. Връчването на услугата на Вас също се извършва по електронна поща на адреса на потребителя.

 9. Защита на данните

  1. Информация за обработката на лични данни. Изпълняваме задължението си за информиране по смисъла на член 13 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО ("ОРЗД") чрез специален документ, обозначен като "Информация за обработването на лични данни" ("Уведомление за поверителност").

  2. Настоящите Условия за ползване трябва да се четат и тълкуват заедно с нашето Уведомление за поверителност, достъпно тук.

 10. БИСКВИТКИ (COOKIES)

  1. Инструмент за даване на съгласие за използване на бисквитки. Получаването на Вашето съгласие и предоставянето на информация, свързана с използването на "бисквитки" в рамките на Сайта, се извършва чрез специален инструмент, управляван от трета страна.

 11. Продължителност на договора за услуги

  1. Отказ от договора. Освен в случаите, когато договорът не може да бъде отказан, Вие, като потребител, имате право да се откажете от договора за услуги в срок от четиринадесет (14) дни от сключването му. За такова оттегляне можете да използвате предоставения от нас образец на формуляр.

  2. Влизане в сила на договора. Договорът за услуги влиза в сила от момента на сключването му. Договорът за услуги се сключва за неопределен период от време.

  3. Прекратяване на договора. Можете да прекратите договора за услуги по всяко време, като де факто изтриете Потребителския акаунт. Можете също така да прекратите договора за услуги, като поискате от нас да изтрием личните Ви данни в съответствие с ОРЗД.

  4. Прекратяване на договора от наша страна. В случай че нарушите някое от задълженията си по договора за услуги (включително настоящите Условия за ползване) или съгласно общозадължителните правни разпоредби, или в други случаи, ние можем да прекратим договора за услуги. Прекратяването на договора за услуги съгласно настоящата клауза влиза в сила от момента на връчването му по електронна поща на адреса на потребителя. Освен ако не е уговорено друго, договорът за услуги се прекратява веднага след влизането в сила на това прекратяване.

 12. Заключителни разпоредби

  1. Приложимо право. Отношенията, породени от договора за услуги, се уреждат от законите на Чешката република.. Изборът на право по предходното изречение не Ви лишава от защитата, предоставена от разпоредбите на правния ред, които не могат да бъдат дерогирани от договора и които иначе биха се прилагали при липса на избор на право съгласно разпоредбите на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I).

  2. Юрисдикция на съдилищата. Съгласихме се с юрисдикцията и мястото на действие на съдилищата на Чешката република..

  3. Едностранна промяна на Условията за ползване. Можем едностранно да променяме настоящите Условия за ползване, доколкото това е позволено от приложимото законодателство и когато считаме, че тези промени се основават на валидни и обосновани причини. Вие ще бъдете уведомени за промяната чрез електронно съобщение, доставено на адреса на Потребителя, или чрез диалогов прозорец на Сайта. Изменените Условия за ползване влизат в сила на датата, посочена в електронната поща или в диалоговия прозорец на Сайта, но в никакъв случай не по-рано от тридесет (30) дни след деня, в който сте били уведомени за това изменение. Вие можете да откажете да приемете изменените Условия за ползване преди те да влязат в сила и в такъв случай да прекратите договора за услуги. Това не накърнява разпоредбите на клауза 12.4 на настоящите Условия за ползване.

  4. Съгласие за промяна на Условията за ползване. Със съгласието си с новата версия на Условията за ползване предишните Условия за ползване престават да действат, а новата версия на Условията за ползване става неразделна част от договора за услуги. Без да се засягат разпоредбите на член 12.3 от Условията за ползване, промени в Условията за ползване могат да бъдат направени и чрез Вашето изрично потвърждение (съгласие). Като дадете изричното си съгласие за новата версия на Условията за ползване, новата версия става неразделна част от договора за услуги от приложимата дата. Това изрично съгласие може да бъде дадено чрез диалогов прозорец на Сайта или по друг подходящ начин.

  5. Достъпност на договора. Договорът за услуги, включително Условията за ползване, се архивират от нас в електронна форма и не са публично достъпни.

  6. Нашите контакти. Нашите данни за контакт са следните: адрес за доставка Bucharova 2928/14, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чешка Република, адрес на електронна поща info@livesport.eu.

  7. Прехвърляне на договора. Вие се съгласявате, че можем да прехвърлим правата и задълженията по договора за услуги, изцяло или частично, на всяка трета страна.

В Прага на 01.04.2023 Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Приложение № 1 към Условията за ползване - Формуляр за отказ от страна на потребителя

Моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете в рамките на законоустановения срок, ако желаете да се откажете от договора.

Адресат (оператор): Livesport s.r.o., дружество с ограничена отговорност, със седалище на адрес Bucharova 2928/14, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чешка Република, регистрационен номер на дружеството 27433722
С настоящото се отказвате от договора за услуги, сключен на:
Вашето собствено и фамилно име:
Вашето местожителство:
Вашият регистрационен имейл:
Дата:
Вашият подпис: (ако формулярът се изпраща на хартиен носител)